Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Birmovanci budú mať stretnutie v piatok vo farskom kostole vo Svinici – začne 18:30 hod.  sv. ruženec , po ňom sv. omša a po nej stretko …

Októbrová pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!

Spoveď chorých v piatok.

Dnes, 27.9.2020, nás prosia veriaci z Čižatíc o pomoc – zbierku na ich kostol… Pán Boh zaplať!

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby do konca septembra odovzdali vyplnenú prihlášku. Stiahnuť si ju môžete na našej webstránke http://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 20.9., sa koná zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.
 • Popoludní o 14:00 hod.  ekumena….
 • Budúcu nedeľu, 27.9., nás prosia veriaci z Čižatíc o pomoc- zbierku na ich kostol…
 • Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby do konca septembra odovzdali vyplnenú prihlášku. Stiahnuť si ju môžete na našej webstránke: http://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/
 • Ohlášky….
 • Birmovanci tento týždeň spoločné stretko mať nebudú, ale pripomínam im, aby sa doučili otázky….

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 13.9., sa koná zbierka na Boží hrob, darcom Pán Boh zaplať.
 • Budúcu nedeľu, 20.9., sa bude konať septembrová zbierka na kostol, vopred Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 • Ohlášky….
 • Birmovanci budú mať stretnutie v piatok, 18.9., o 19:00 hod. sv. omša a po nej katechéza, hosťom bude vdp. Marcel Jurč, farár v Pavlovciach nad Uhom. Účasť potrebná! Po sv omši by sa mali stretnúť aj rodičia birmovancov ohľadom organizačných vecí…
 • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, aby do konca septembra odovzdali vyplnenú prihlášku. Stiahnuť si ju môžete na našej webstránke: http://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

 • Spovedanie chorých v piatok 10:00 hod.
 • 6. septembra  2020 (nedeľa) bude požehnanie školských tašiek pri všetkých sv. omšiach a aj prosba o posilu Ducha Svätého pre našich žiakov, študentov a pedagógov (Veni Sancte)
 • Ohlášky….
 • Stretnutie birmovancov bude 4. septembra 2020 (piatok) vo farskom kostole po sv. omši
 • V sobotu, 5. septembra 2020, rekolekcie o 9.30 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

 • Ohlášky
 • Dnes, 16.8., sa koná augustová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať!
 • Ďakujem chlapom za brigádu vo štvrtok…
 • 1. septembra 2018 sme boli účastní nádhernej slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej na košickom štadióne. Čas rýchlo plynie a my sa blížime už k druhému výročiu. Pozývame vás do Vysokej nad Uhom na „Ankinu oslavu“, ktorá sa uskutoční dňa 30. augusta 2020.

Program vo Vysokej nad Uhom (na pódiu pri kostole):
9:00 hod. večeradlo – vedie spoločenstvo Fatima.
10:00 hod. svätá omša – celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti.
13:00 hod. pásmo slova, svedectiev a hudby známej slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a hudobníka Jozefa Opatovského.
Počas programu bude adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej a Domček pastoračného centra.

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

 • Na kostol vo Svinici darovala bohuznáma 50€ Pán Boh zaplať!
 • Dnes, 16.8.2020, sa koná zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 23.8.2020, augustová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať!
 • Ohlášky …
 • Brigáda vo štvrtok…

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 2.8., možno získať PORCIUNKULOVÉ odpustky.
 • Birmovancom pripomínam prvopiatkovú spoveď a účasť na sv. omši a sv. prijímaní na prvý piatok.  V priečinku SVIATOSTI- SVIATOSŤ BIRMOVANIA sú otázky, ktoré si môžete stiahnuť a postupne sa ich učiť.
 • Spovedanie chorých je v piatok.

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Prvé sv. prijímanie bude 2. augusta; 31. júla – v piatok večer po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, deti budú mať nácvik v kostole
 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Anny, dnes 26.7. o 11:00 hod., hod. v kaplnke v Nižnej Kamenici.
 • V sobotu o 9:00 hod.  spoveď detí pred 1. sv. prijímaním s obnovou krstných sľubov….. potom spoveď rodičov a príbuzných.