Piata pôstna nedeľa

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu 25.3.:  Košický Klečenov -14:00 hod., Bidovce -15:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica -15:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica -16:00 hod. (štyria kňazi)
  • Gr. kat. spoveď vo Svinici v sobotu 14:00 hod., 15:00 hod. liturgia
  • Dnes, 18.3.2018, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za milodar!
  • Svinica: Lektori, kt. majú záujem čítať pri bohoslužbách nech sa zapíšu v sakristii….
  • V noci z 24. na 25. marca sa mení čas na letný (bude kratšia noc)

Štvrtá pôstna nedeľa

  • Budúcu nedeľu 18.3.2018 sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za milodar!
  • Zbierka na kvety v Nižnej Kamenici v sakristii.
  • Svinica: Lektori, kt. majú záujem čítať pri bohoslužbách, nech sa zapíšu v sakristii.
  • Bratia bosí  karmelitáni pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť sv. Jozefa v kláštornej kaplnke v Lorinčíku 10 – 18.3.18 vždy o 18:00 hod. viac na výveske.
  • V stredu 14.3. budú kňazské   rekolekcie   dekanátu    Košice – Východ, 09.00 – sv. omša v kostole v Tepličanoch s formulárom: Za upevnenie rodín.

Druhá pôstna nedeľa

Dnes o 14.30 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty.

Sv. spoveď

Vo Svinici v utorok od 17.00 hod. (gr.kat.), v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

V Nižnej Kamenici v stredu od 16.00 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 16.30 hod. (gr.kat.)

V Bidovciach vo štvrtok od 16.45 hod.

Krížové cesty

Vo Svinici  aj v Nižnej Kamenici v piatok o 17.30 hod.

Prvá pôstna nedeľa

Dnes (nedeľa) je vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 15.00 hod., pol hodinu pred ňou je modlitba sv. ruženca.

Pobožnosti krížovej cesty

Vo Svinici aj v Nižnej Kamenici v piatky o 17.30 hod.

Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary!

 

 

6. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) po sv. omši do 15.00 hod. bude vyloženie Sviatosti oltárnej v rámci zmiernej poklony. Na záver bude spoločné požehnanie. Hodinu pred záverom bude spoločná adorácia

Dnes je vo Svinici a v Nižnej Kamenici zbierka na pastoračné centrá mládeže v našej diecéze.  V Bidovciach je zbierka na výstavbu nového kostola. Pán Boh zaplať za milodary!

Budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary!

Na Popolcovú stredu je pre dospelých prísny pôst, pre ostatných iba pôst od mäsa.

5. nedeľa v Cezročnom období

1. nedeľa v mesiaci: 14.00 hod.  spoločná modlitba sv. ruženca vo farskom kostole spojená s výmenou ružencových tajomstiev, tiež príležitosť požehnania devocionálií (náboženských predmetov ako ešte nepožehnaný ruženec, medailón Panny Márie, krížik, modlitebná knižka…)

Budúcu nedeľu bude vo Svinici a v Nižnej Kamenici zbierka na Pastoračné centrá v Prešove a v Košiciach – ACM a UPC. Pán Boh zaplať za milodary!

V Bidovciach bude zbierka na výstavbu nového kostola. Pán Boh zaplať za milodary!

3. nedeľa v Cezročnom období

Ekumenický modlitebný týždeň od 22.1.2018 do 26.1.2018 o 18.00 hod.

Pondelok:

Gr.kat.kostol v Košickom Klečenove; Téma: Preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte; Kazateľ: Pavol Jašo

Utorok:

Reformovaný kostol vo Svinici; Téma: Už nie ako otroka, ale ako milovaného brata; Kazateľ: Ján Ducár

Streda:

Reformovaný kostol v Bidovciach; Téma: Vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Nádej a uzdravenie; Kazateľ: Matej Babčák

Štvrtok:

Rim.kat. kostol vo Svinici; Téma: Počuj plač môjho úbohého ľudu zďaleka a široka v krajine! Všímajme si potreby druhých! Kazateľ: Ján Hruška

Piatok:

Evanjelický kostol vo Vyšnej Kamenici; Téma: Budovať rodinu v domácnosti a v cirkvi. On zhromaždí rozptýlených …  zo štyroch koncov zeme; Kazateľ: Jákob Szelés