Trinásta nedeľa v Cezročnom období

 • Ohlášky…
 • Budúcu nedeľu, 3.7.2022, sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • V utorok, 28.6.2022, bude v našej farnosti denná diecézna poklona, adorácia začne ráno po sv. omši a bude trvať do 17:00 hod. Nájdime si všetci aspoň trocha času a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Deti, mládež,   stretnutie (1.7.) v piatok po sv. omši na fare….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

 

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

 • Ohlášky…
 • Dnes, 19.6., je júnová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Spoveď pred odpustom bude v stredu a v piatok pred sv. omšou vo Svinici.
 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu, 26.6. o 10:30 hod. vo farskom kostole vo Svinici.
 • Deti, mládež,   stretnutie (1.7.) v piatok o dva týždne po sv. omši na fare….
 • Projekt Godzone srdečne pozýva všetkých mladých i starších na večer chvál s názvom “Worship nights”. Uskutoční sa 24.júna 2022 o 19:30 v amfiteátri v Prešove. Počas programu bude k dispozícii spovedná služba. Vstup je zdarma.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Najsvätejšej Trojice

 • Ohlášky …
 • Budúcu nedeľu bude júnová zbierka na kostol Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Vo štvrtok vo Svinici po sv. omši bude Eucharistická procesia a požehnanie - “OLTÁRIKY”
 • Deti, mládež, stretnutie bude v piatok  (17.6.2022) po sv. omši na fare
 • Projekt Godzone srdečne pozýva všetkých mladých i starších na večer chvál s názvom “Worship nights”. uskutoční sa 24. júna 2022o 19:30 hod. v amfiteátri v Prešove. Počas programu bude k dispozícii spovedná služba . Vstup je zdarma.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom

Zoslanie Ducha Svätého

 • Ohlášky …
 • Deti, mládež, stretnutie až o dva týždne v piatok  (17.6.2022) po sv. omši na fare
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom

Siedma Veľkonočná nedeľa

 • Ohlášky …
 • Dnes, 29.5.2022, je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni, obsahom sú prosby za duchovné povolania.
 • Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.
 • Gréckokatolíci: spoveď vo Svinici vo štvrtok o 18:00 hod., 19:00 hod. liturgia; v Nižnej Kamenici spoveď v utorok o 18:30 hod. a liturgia o 19:00 hod.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Šiesta Veľkonočná nedeľa

 • Ohlášky…
 • Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni (za úrodu)
 • Dnes, 22.5., je májová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • májová pobožnosť...modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Deti, mládež,   stretnutie až o dva týždne (3.6.) v piatok po sv. omši na fare
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Piata Veľkonočná nedeľa

 • Budúcu nedeľu, 22.5., bude májová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Deti, mládež, pozývame na stretnutie (zbor, farský klub) v piatok po sv. omši na fare
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

 • Dnes, 8.5., je Deň matiek….
 • Dnes,8.5.,  je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Budúcu nedeľu, 15.5.2022, Vás pozývame na odpustovú slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej v Bidovciach o 10:30 hod.; slávnostný celebrant a kazateľ bude dp. Martin Gazdačko
 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Deti, mládež, hudobníkov i muzikantov pozývame na stretnutie (zbor, farský klub) v piatok po sv. omši na fare
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Tretia Veľkonočná nedeľa

 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • V piatok pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. omšu a po nej stretnutie a nácvik.
 • V sobotu o 09:00 hod. kajúca pobožnosť a prvá sv. spoveď detí s obnovou krstných sľubov, potom spoveď rodičov, súrodencov atď…
 • V nedeľu vo farskom kostole vo Svinici o 10:30 hod. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.; 19:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia
 • Budúcu nedeľu, 8.5., bude zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

 

Druhá Veľkonočná nedeľa – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

 • V piatok pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. omšu a po nej stretnutie
 • Deti, mládež, hudobníkov i muzikantov pozývame na stretnutie (zbor, farský klub) v piatok po sv. omši na fare
 • Dnes, 24.4., je aprílová zbierka na kostol, darcom Pán Boh Zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov  do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“