6. veľkonočná nedeľa

 • Dnes, 19.5., je májová zbierka na kostol.
 • Budúcu nedeľu, 24.5., bude zbierka na katolícke masmédiá. Darcom Pán Boh zaplať.
 • Na kostol darovala rod. Jarinkovičová 100€, bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať!

Drahí bratia a sestry!

Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli stretávať pri slávení Eucharistie v našich kostoloch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy bohoslužieb cez médiá.

Chcem poďakovať aj verejnoprávnemu Rozhlasu a televízií za priame prenosy.

Osobitne ďakujem našim katolíckym médiám Rádiu Lumen a Televízii Lux za ich prácu, ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou, a to nielen pri online prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých mesiacov pandémie.

Na budúci týždeň je siedma veľkonočná nedeľa, kedy sa už tradične venujeme podpore našich katolíckych médií. Prejavom vďaky a podpory našim médiám umožníme nielen ich ďalší rozvoj, ale posilníme aj našu slobodu v komunikovaní pravdy, dobra a krásy. Za pomoc pre naše katolícke médiá vám už vopred ďakujem!

 Mons. Bernard Bober

 arcibiskup – metropolita

5. veľkonočná nedeľa

 • Dodržujme hygienické pravidlá – odstup 2 m., rúško na tvári, dezinfekcia rúk ….
 • Budúcu nedeľu, 17.5.  – v Bidovciach odpust Panny Márie Fatimskej.
 • Dnes, 10.5., je Deň matiek
 • Budúcu nedeľu, 17.5., májová zbierka na kostol
 • Na kostol darovala rod. Bugošová 100€, na paškál 20€,  nech Pán Boh vynahradí svojím požehnaním!

 

6. máj 2020

Na kostol darovala bohuznáma rodina 100€, rodina Marty Boritášovej 150€ – darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Od 6. mája bohoslužby v obmedzenom režime povolené:

 • Rozostupy a dištanc

Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Obmedzené miesta na sedenie  v každom druhom rade so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Keď bude kostol kapacitne naplnený, poprosíme ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde sa zabezpečí aspoň zvukový prenos. Aj vonku je potrebné dodržať rozostupy.

 • Dezinfekcia a rúška

Pred vstupom do kostola je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadať na nosenie rúšok.

 • Sv. prijímanie na ruku

Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech  príde na sväté prijímanie na záver ako posledný.

 • Sviatosť zmierenia

Spoveď pred sv omšou na požiadanie

 

 

3. veľkonočná nedeľa

 • Sväté omše sú slúžené každý deň bez účasti veriacich.
 • Práce na rekonštrukcii sakristie vo farskom kostole pokračujú aj počas koronakrízy, fotky nájdete v galérii.
 • Podporiť nás môžete milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Veľkonočné prianie arcibiskupa a pomocného biskupa

Naliehavo potrebujeme
zblízka a dôverne spoznať
Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého,
ktorý v spoločenstve veriacich
neprestajne rozdáva slovo a láme chlieb.
(Sv. Otec František – Aperuit illis)

Požehnané veľkonočné sviatky
v radosti z Ježišovho zmŕtvychvstania
prajú a vyprosujú

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita

+Mons. Marek Forgáč
pomocný biskup

Rodinná liturgia na Veľkonočné trojdnie 2020

Drahí bratia a sestry,
ponúkam vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia.
Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy dp. F. Trstenský, ktorému aj touto cestou vyjadrujem veľké poďakovanie. Všetko bolo následne odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU.
Túto pomôcku vám vrelo odporúčam.
S pozdravom a požehnaním

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita

Liturgia domácej cirkvi veľkonočného Trojdnia:

https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=000000004cd9001048bc04a27fe9&idx=1.3&filename=TROJDNIE_doma_TLAC.pdf&r=42.33093529581511

https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=000000004cd9001048bc04a27fe9&idx=1.2&filename=TROJDNIE_doma_WEB.pdf&r=94.61726975894058

C:\Users\NTB5\AppData\Local\Temp\Temp1_TROJDNIE_doma_WEB.pdf-1.zip\Trojdnie-mobil-new.htm

 

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Liturgia domácej cirkvi na Zelený štvrtok

 (odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie večernej svätej omše na pamiatku Pánovej večere)

1. Úvodné obrady

(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede)

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: V dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme si pripomenuli pamiatku Pánovej večere. Ako Pán Ježiš vytvoril spoločenstvo so svojimi apoštolmi, aj my chceme vytvoriť spoločenstvo jeho učeníkov, bratov a sestier, ktorých spája Kristova láska.

S: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi,“ hovorí Pán.

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si s nami, ako si bol so svojimi učeníkmi pri Poslednej večeri. Ty vidíš naše dobré úmysly a predsavzatia, daj, aby sme medzi sebou a s druhými žili vo svornosti, radosti a láske.

S: Amen.

2. Spoločný hymnus (ak je možné, môže sa spievať)

V: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

V: Láska Kristova nás zhromažďuje k stolu.
V ňom sa všetci tešme, radujme sa spolu.
Vrúcne ctime Boha, nech je puto tuhšie.
Milujme sa bratsky z otvorenej duše.

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.
V: Keď nás teda láska spája pri oltári,
Hľaďme, by nás nikdy nedelili sváry.
Nech sa od nás vzdialia nezhody a spory,

Medzi nami Kristus večné bratstvo tvorí.

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

V: Kriste, Bože, daj nám s blaženými raja,
Obdivovať krásu tvojho obličaja.
Ty, náš nesmierny zdroj čistej blaženosti,
ktorá klíči v čase, zreje vo večnosti. Amen.

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša(Mt 26, 17 – 19. 26 – 29)

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka… Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: V predvečer svojho umučenia Pán Ježiš pozval k stolu len úzky okruh svojich dvanástich apoštolov na rozlúčkovú večeru. Počas nej nám Boží Syn odovzdal sviatosť svojho Tela a Krvi a s ňou spojenú sviatosť kňazstva. V týchto dňoch sa nemôžeme zúčastňovať bohoslužieb v našich chrámoch. Nezabúdajme však na adoráciu Sviatosti Oltárnej, lebo ona pripravuje naše srdcia a zapaľuje ich túžbou po Kristovi. V dnešný večer ďakujme Kristovi za našich kňazov a pomodlime sa za nich. Ježiš pri Poslednej večeri urobil ešte jeden zvláštny úkon, ktorý spomína iba evanjelista Ján. Umyl svojim učeníkom nohy. Toto gesto vyjadruje Ježišovo úplné sebadarovanie a lásku, ktorou obetuje seba samého za spásu sveta.  Je to príklad pre učeníkov, aby sa navzájom milovali, ako Ježiš miloval ich. Vystihujú to aj jeho slová, ktorými učeníkom vysvetlil svoje konanie: „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 14 – 15)  Preukazujme si v našich domácnostiach skutky lásky podľa príkladu, ktorý nám zanechal Boží Syn.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

6. Desiatok ruženca (do modlitby sa môžu zapojiť viacerí)

V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí trpia chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz pomodlime jeden desiatok z ruženca svetla: Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu) 

7. Záverečná modlitba

V: Pane Ježišu, prítomný v Oltárnej sviatosti v bohostánkoch našich kostolov, ale i v tomto našom spoločenstve. Pripomíname si večer, keď si nám odovzdal vzácny dar  sviatosti Oltárnej, sviatosti kňazstva a príkaz lásky. Vypočuj naše pokorné prosby. Obdaruj nás v týchto dňoch trpezlivosťou a úctivosťou. Posilni našu dôveru, že si s nami a neopúšťaš nás. Sprevádzaj svojim požehnaním všetkých, ktorí vynakladajú osobitné úsilie pre ochranu nášho zdravia. Ochráň ich aj nás pred nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú telo i dušu. Daj nám silu, aby sme vytrvali v konaní dobra, lebo ty  žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

8. Uctenie Ježiša Krista prítomného vo Sviatosti Oltárnej (Podľa možnosti sa všetci členovia otočia tvárou ku kostolu, pokľaknú na jedno koleno a spoločne sa modlia).

S:Buď pochválená a zvelebená Najsvätejšia sviatosť Oltárna. (3x zopakovať)

8. Požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že Márii, Matke Cirkvi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária…

V: Panna Mária, Uzdravenie chorých.

S: Oroduj za nás.

V: Panna Mária, Pomocnica kresťanov.

S: Oroduj za nás.

V: Dobrorečme Pánovi.

S: Bohu vďaka

Liurgia domácej cirkvi na Veľký piatok

 (odporúčame sláviť popoludní okolo 15:00 hod., ale tak, aby to nenarušilo sledovanie veľkopiatočnej liturgie na pamiatku Pánovho umučenia)

1. Úvodné obrady

(V tento deň odporúčame použiť väčší kríž, alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu, položte ich na stôl; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede)

V: V dnešné popoludnie sa schádzame v našej domácnosti okolo kríža, aby sme si pripomenuli pamiatku Pánovho umučenia. Na vrchu Kalvárie nám Kristus odhaľuje svoju nekonečnú lásku. Boh sa necháva ľuďmi pribiť na kríž. Boh sa nezmocňuje tohto sveta armádou ani peniazmi. Kristus vládne tým, že nás priťahuje láskou.

S: „Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe,“ hovorí Pán.

2. Spoločný hymnus (možno čítať súvisle alebo striedavo na dva chóry)

V: Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad,

aby ste kráčali v jeho šľapajach.

S: On sa nedopustil hriechu,
ani les
ť nebola v jeho ústach.

V: Keď mu zlorečili, on nezlorečil,
keď trpel, nevyhrážal sa,
to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.

S: Sám vyniesol naše hriechy
na svojom tele na drevo,
aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivos
ť.
Jeho rany vás uzdravili.

V: Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili
k pastierovi a biskupovi svojich duší.

S: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždy i na veky vekov. Amen. 

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána(Jn 19, 25 – 42)

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok.Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“ Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V:Podľa jedného starobylého príslovia „aj miesta majú svoju dušu“. Prenesme sa teraz v duchu do Jeruzalema, kde si kresťania uctievajú miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný a hrob, do ktorého bol pochovaný a z ktorého na tretí deň vstal z mŕtvych. V roku 614 Peržania vydrancovali Jeruzalem a z Baziliky Božieho hrobu ukradli relikviu svätého kríža. Byzantský cisár Heraklios Peržanov porazil a v roku 629 v slávnostnom sprievode priniesol relikviu Svätého kríža. Keď sa cisár oblečený do bohatých šiat chystal vojsť do brány, ktorá viedla na Kalváriu, nemohol urobiť ani krok. Vtedy mu jeruzalemský biskup Zachariáš odkázal, aby odložil bohatý oblek, lebo sa nehodí k pokore Ježiša Krista. Cisár poslúchol, dal si dolu kráľovskú korunu, obliekol si bežné šaty obyčajného človeka, vyzul sa a bosý vyniesol svätú relikviu na jej pôvodné miesto.  Úctou Ježišovho kríža v našich domácnostiach, neuctievame drevo. Pripomíname si toho, ktorý na ňom zomrel za nás a za našu spásu, lebo „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Kríž je pravá tvár Božej lásky. Pane Ježišu, ty nás z kríža učíš milovať. Daj nám silu, aby sme boli tvojimi učenlivými žiakmi.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

5. Prosby

V: V dnešný deň, keď si pripomíname umučenie Pána Ježiša, ktorý vylial svoju krv na kríži na záchranu nás i celého sveta, predložme mu naše prosby. Volajme spoločne: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

V: Prosíme ťa za nášho Svätého Otca Františka, za našich biskupov, kňazov a diakonov, aby v horlivosti slúžili Božiemu ľudu.

S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

V: Prosíme ťa za tých, ktorí spravujú našu vlasť, naše mestá a obce, aby vždy pamätali na spoločné dobro a zachovávanie spravodlivosti pre všetkých.  

S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

V: Prosíme ťa za tých, ktorí tieto dni prežívajú v chorobe, samote a úzkostiach, buď im útechou a posilou.

S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

V: Prosíme ťa zalekárov, sestry a dobrovoľníkov, posilňuj ich na duchu i na tele.

S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

V: Prosíme ťa za našich zomrelých, prijmi ich do svojho nebeského kráľovstva.

S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

V: Prosíme ťa za seba samých, neopúšťaj nás vo chvíľach skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

V: Prosíme ťa aj za tieto naše prosby (Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu)  

S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás.

V: Bolestný Ježišu, ty si sa v dnešný deň obetoval z lásky k nám, s dôverou v tvoju nekonečnú lásku predkladáme tieto svoje prosby. Vypočuj nás pokorne prosiacich o tvoje milosrdenstvo, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky a vekov.

S: Amen.

6. Uctenie svätého kríža – z modlitby sv. Anzelma (všetci prítomní si kľaknú na kolená okolo kríža, ktorý je položený na stole)

V:Svätý kríž, ty nám pripomínaš kríž, na ktorom zomrel náš Pán Ježiš Kristus, aby nás priviedol z večnej smrti, do ktorej nás uvrhla naša úbohosť, k večnému životu, ktorý sme hriechom stratili.

S:Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

V: Klaniam sa, zvelebujem a oslavujem ten kríž, ktorý pre nás predstavuješ. Tým krížom sa klaniam nášmu milosrdnému Pánovi a všetkému, čo pre nás v milosrdenstve vykonal. Kríž hodný lásky, v ktorom je naša spása, náš život a vzkriesenie.

S:Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

V: Ó krížu, vybraný a pripravený pre takéto nevýslovné dobro, dielo, ktoré sa na tebe dovŕšilo, ťa vyvyšuje väčšmi než celá chvála ľudských či anjelských myšlienok a jazyka. V tebe a skrze teba je môj život a moja spása; v tebe a skrze treba je celé moje dobro; „kiež sa nechválim nič iným, len tebou“.

S:Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

V: Nech je teda moja sláva skrze teba a v tebe; nech je moja pravá nádej skrze teba a v tebe. Skrze teba sú moje hriechy zotrené, skrze teba je moja duša mŕtva pre môj starý život a žije novým životom spravodlivosti.

S:Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(Podľa zváženia a pri zachovaní hygienických predpisov môže každý bozkom uctiť kríž. Môže sa spoločne zaspievať pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka č. 131: Ach, poďte kresťania, alebo iná vhodná pieseň)

7. Korunka k Božiemu milosrdenstvu (do modlitby sa môžu zapojiť viacerí)

V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí trpia chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz pomodlime Korunku k Božiemu milosrdenstvu.(Ak niekto chce, môže pridať iný úmysel)  

8. Záverečná modlitba

V: Pane Ježišu, v deň tvojho bolestného umučenia a smrti pri tvojom kríži vyznávame, že aj my sa chceme usilovať žiť v tomto svete ako tvoji milovaní učeníci. Ty nás voláš: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34) Prosíme ťa o silu trpezlivo a s dôverou ťa nasledovať. Pane Ježišu, ústami apoštola Pavla od nás žiadaš: „Neste si navzájom bremená“ (Gal 6, 2). Nauč nás pozornosti a vľúdnosti, aby sme v našich spoločenstvách boli súcitní s druhými a aby sme ich potešovali v trápeniach, lebo ty  žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že sa obrátime v modlitbe k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Mária, Ježišova a naša matka, ty si verne stála pod krížom, v týchto dňoch a týždňoch buď posilou nám, ale zvlášť starým, opusteným a trpiacim ako aj tým, ktorí sa o nich starajú.

S:Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen.

V: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska.

S: Oroduj za nás.

V: Panna Mária, Kráľovná rodiny.

S: Oroduj za nás.

V: Dobrorečme Pánovi,

S: Bohu vďaka.

 

 Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočnú vigíliu

(odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilosledovanie obradov veľkonočnej vigílie Pánovho zmŕtvychvstania)

1. Úvodné obrady

(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, pohár so svätenou vodou, vetvičku. Na stole ponechajte nezažatú sviecu; ak je možné, nech každý má aj svoju vlastnú sviečku; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede)

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: V dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme oslávili vzkriesenie Pána Ježiša. Boží Syn nezostal v hrobe. Nepatrí smrti, nie je postavou z minulosti. On nás neopustil. Živý a oslávený je prítomný medzi nami.

S: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia,“ hovorí Pán.

2. Obrad svetla

(Zapáli sa svieca na stole)

V: Kristus, Svetlo sveta.

S: Bohu vďaka.

(Podľa zváženia môžu mať všetci v rukách sviečky, ktoré si v tejto chvíli zažnú od sviece na stole. Potom pokračujú recitovaním nasledujúceho žalmu)

V:Pán je moje svetlo a moja spása

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V:Pán je moje svetlo a moja spása,

koho sa mám báť?

Pán je ochranca môjho života,

pred kým sa mám strachovať?

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V:O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V:Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.

V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“
Pane, ja hľadám tvoju tvár.

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V:Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždy i na veky vekov. Amen.

S: Pán je moje svetlo a moja spása

Na tomto mieste sa podľa možnosti môže spoločne zaspievať: Aleluja, aleluja, aleluja

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka(Mk 16, 1 – 7)

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobua hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli.On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«“

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V:Ženy niesli k hrobu voňavé oleje, aby pomazali mŕtve telo. Evanjelista dodáva, že tieto oleje mali ženy dopredu pripravené. Ženy teda so vzkriesením nepočítali. Ježiš je mŕtvy a pomazaním mu chceli prejaviť poslednú úctu, ktorú si zaslúži každý zomrelý. Ide o skutok lásky. Čakajú ich dve prekvapenia. Nečakali, že nájdu odvalený kameň a že nenájdu Ježišovo telo. Naplní ich zmätok, ktorý im pomáha prekonať Boží posol. Evanjelista chce týmto rozprávaním jasne ukázať, že Ježišovo vzkriesenie nebolo pripravenou stratégiou jeho učeníkov, ale neočakávaným dielom Boha. Takým vždy zostane. Ženy vidia, že Ježiš nie je v hrobe, ale skutočnosť, že bol vzkriesený musia prijať s vierou. Podobne je tomu s veriacim každej doby. Pánov anjel povzbudzuje ženy, aby túto radostnú správa odovzdali učeníkom. Buďme aj my radostnými nositeľmi a hlásateľmi tejto pravdy.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

5. Vzývanie svätých a obnovenie krstných sľubov

V: Skôr sa ako si dnes obnovíme naše krstné sľuby, obráťme sa k našim nebeským patrónom o ich príhovor a pomoc.

V: Pane, zmiluj sa – S: Pane, zmiluj sa

V: Kriste, zmiluj sa – S: Kriste, zmiluj sa

V: Pane, zmiluj sa – S: Pane, zmiluj sa

V: Svätá Mária, Matka Božia – S: oroduj za nás

V: Svätý Michal – S: oroduj za nás

V: Svätý Jozef – S: oroduj za nás

V: Svätý Peter a Pavol – S: orodujte za nás

V: Svätý Ondrej – S: oroduj za nás

V: Svätý Ján – S: oroduj za nás

V: Svätá Mária Magdaléna – S: oroduj za nás

V: Svätý Martin – S: oroduj za nás

V: Svätý Andrej-Svorad a Benedikt – S: orodujte za nás

V: Svätý Cyril a Metod – S: oroduj za nás

V: Svätý Ján Nepomucký – S: oroduj za nás

V: Svätí košickí mučeníci – S: orodujte za nás

V: Svätý Ján Pavol II. – S: oroduj za nás

V: Blahoslavená Zdenka – S: oroduj za nás

V: Blahoslavená Anna Kolesárová – S: oroduj za nás

V: Blahoslavený Titus Zeman – S: oroduj za nás

V: Svätý (podľa zváženia možno vložiť mená ďalších svätých)

V: Všetci Boží svätí a sväté- S: oroduj za nás

V: Od všetkého zla – S: ochraňuj nás, Pane
V: Od každého hriechu – S: ochraňuj nás, Pane
V: Od večnej smrti - S: ochraňuj nás, Pane
V:
My hriešnici - S: prosíme ťa, vyslyš nás

V: V tejto chvíli si obnovme záväzok, že Kristus bude vždy naším vzkriesením, životom a  svetlom.  Spoločne vyznajme našu vieru.

(Podľa zváženia si každý vezme do ruky zažatú sviečku)

S: Verím v Boha …

(Každý urobí osobné obnovenie svoje viery)

Ja (Meno) obnovujem svoje krstné sľuby v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S:  Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi našom Pánovi.

(Ten, kto vedie domácu liturgiu pokropí svätenou vodou prítomných)

6. Modlitba Pána a obrad pokoja

V: Teraz naše chvály a prosby posilnime modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

S: Otče náš …

V: Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!.“ Aleluja.

S: Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Aleluja.

V: Kristov pokoj nech prebýva medzi nami.

(Primerane podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

6. Záverečná modlitba

V: Pane Ježišu, v dnešný večer slávime tvoje víťazstvo nad smrťou, ktoré je nádejou pre celý svet. Ďakujeme ti, že si nás urobil synmi a dcérami nebeského Otca a prijal si nás za svojich bratov a sestry. Pomáhaj nám, aby sme v tomto svete žili ako noví ľudia obnovení milosťami, ktoré pramenia z tvojho slávneho zmŕtvychvstania, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že sa obrátime v modlitbe k Panne Márii, Kráľovnej nebies: (môže sa aj zaspievať)

S: Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.

Lebo koho si nosila, aleluja,

Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

V: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

S: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

S: Modlime sa

Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

V: Dobrorečme Pánovi,

S: Bohu vďaka

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočnú nedeľu

(odporúčame sláviť popoludní, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie svätej omše Pánovho zmŕtvychvstania)

1. Úvodné obrady

(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede)

(Možno začať spoločnou piesňou z Jednotného katolíckeho spevníka č. 201: Raduj sa, cirkev Kristova)

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: V dnešný slávnostný deň sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme oslávili zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Vzkriesený Pán sa zjavil svojim učeníkom, keď boli zo strachu za zatvorenými dverami a priniesol im pokoj. Chceme ho dnes prosiť, aby aj naše srdcia naplnil pokojom, dôverou a láskou.

S: Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, aleluja, aleluja.

V: Božie slovo nás povzbudzuje: „Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!“ (Kol 3, 13) Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

2. Spoločný hymnus (môže sa recitovať aj striedavo)

V: Apoštol Pavol nás povzbudzuje, aby sme si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista. Preto sa modlime:

V: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

S: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

S: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždy i na veky vekov. Amen. 

V: Kristus zomrel za naše hriechy, aleluja, aleluja.

S: Bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych, aleluja, aleluja.

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 24, 13 – 35)

V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: Evanjeliový úryvok začína slovami v ten deň“ (Lk 24, 13). Je to deň zmŕtvychvstania, čiže dnes. Všetko začína odchodom učeníkov z Jeruzalema. Nečakali takýto Ježišov koniec, odchádzajú a sú rozčarovaní. V tomto okamihu sa k nim pridáva Ježiš. On ich neopustil, aj keď sa im to tak môže zdať. Božie slovo nás uisťuje, že Boh je ten, ktorý je s nami a sprevádza nás. Boží Syn najskôr ide krokom človeka, aby naučil ľudí ísť krokom Boha. Kladie im otázky, aby učeníci sami vyslovili to, čo prežívajú. Potom ich pozýva k premýšľaniu. Viera nie je v prvom rade o tom, že Boh má naplniť naše očakávania a splniť naše želania. Evanjelista píše: „on sa tváril, že ide ďalej…“ (Lk 24,28) Boh sa nevnucuje človeku, ale čaká na pozvanie. Sú to učeníci, ktorí naliehajú: „Zostaň s nami!“ (Lk 24,29) Kristus neodolá a prijíma pozvanie. Taký je Boh. Nikdy neodmietne, nikdy „neodolá“ záujmu človeka. Len či my stojíme o neho! Hostina je v evanjeliách dôležitým znakom stretnutia s Bohom. Spomeňme si na márnotratného syna, ktorému otec pripraví hostinu; na Zacheja, ktorý prijme Ježiša vo svojom dome; na poslednú večeru. Učeníci skúsili prítomnosť Boha vo svojom strede. Hoci im vzkriesený Pán zmizne pred očami, všetko sa mení. Na začiatku boli zronení, ale teraz sú plní radosti. Volajme s emauzskými učeníkmi: „Pane, zostaň s nami. Zostaň v našej rodine, v našich vzťahoch, potrebujeme ťa.“

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

6. Desiatok ruženca (do modlitby sa môžu zapojiť viacerí)

V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí trpia chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz pomodlime jeden desiatok zo slávnostného ruženca: Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu)

7. Záverečná modlitba

V: Pane Ježišu, ty si zmenil smútok svojich učeníkov na veľkonočnú radosť a priniesol si im pokoj. Aj my prežívame po tieto dni obavy a neistotu. Spolu s emauzskými učeníkmi voláme: Pane, zostaň s nami! Prosíme ťa, pretvor nás na ľudí Veľkej Noci, nech v nás prebýva tvoj pokoj, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

8. Požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová)

(Meno) Nech radosť a pokoj vzkrieseného Pána naplní tvoje srdce. Žehnám ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že sa obrátime v modlitbe k Panne Márii, Kráľovnej nebies: (môže sa aj zaspievať)

S: Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.

Lebo koho si nosila, aleluja,

Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

V: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

S: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

S: Modlime sa

Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

V: Dobrorečme Pánovi.

S: Bohu vďaka.

 

 

 

 

 

 

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci,

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše.

Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia.

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky.

Všetkým na silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu s Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk Eucharistického Krista, aby požehnal druhým.

Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, vyprosovať, modlitbou sprevádzať jeden druhého. Zvolávajme na seba Božie požehnanie. Myslime tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú službu.

Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami.

                                                                                                                                                                                                    arcibiskup

 

Prenosy bohoslužieb:

TV LUX od 5.4.2020 do 13.4.2020: https://www.tvlux.sk/content/slide/396?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=slider

Rádio Lumen: 8.30 a 18.00;

Rádio Regina: pondelok – piatok 17.30

Rodinná liturgia pre Veľkonočné trojdnie na: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/rodinna-liturgia-pre-velkonocne-trojdnie-

 

 

 

 

 

Piata pôstna nedeľa

 • Spoveď chorých na prvý piatok predpoludním, iba súrne prípady, a treba telefonicky nahlásiť
 • Sv. omše sú denne vo farskom kostole bez účasti veriacich, ale v duchu sa spájajme v modlitbách, modlime sa i doma krížovú cestu za ochranu pred každým zlom…

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19

„Animat me exemplum multorum“

Oduševňuje ma príklad mnohých našich kňazov, ktorí s veľkým nasadením, cez všetky výdobytky techniky, živo komunikujú so svojimi veriacimi, informujú ich, modlia sa s nimi na diaľku a za všetkých denne slúžia sv. omše za zatvorenými dverami kostolov. Naši ochotní kňazi, s menším či väčším rizikom ohrozenia svojho zdravia, vysluhujú nevyhnutné obrady, akými sú v tomto čase neodkladné krsty a pohreby.

V posledných inštrukciách a odporúčaniach sme informovali o spôsobe podávania Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia v období epidémie. Situácia sa však každým dňom komplikuje. Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno nech sa využívajú duchovné inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá. S veľkou vďakou oceňujem iniciatívu premiéra SR smerujúcu k posilneniu vysielania priamych prenosov svätých omší vo verejnoprávnej televízii.

V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani s reštrikciami komunizmu, ani s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ak by kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte bola na mieste. Aj tak, nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich, asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!

S požehnaním

+ Mons. Bernard Bober

 arcibiskup – metropolita

Košice 25. marca 2020

 

Viac info na:

https://www.ke-arcidieceza.sk/

https://www.kbs.sk/

 

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Využime aj nosenie rúška na šírenie úcty k životu – keďže biela stužka by na väčšine rúšok nebola viditeľná, nakreslime si na rúško jednoduché srdiečko za život. Môže byť červené, čierne, modré… môže vedľa neho byť nápis „za život“, alebo môže byť len tak osamotené :). Hlavne ale nech je viditeľné, aby sa mohli ľudia pýtať, čo symbolizuje, čo tým chceme povedať. A my budeme môcť nenásilne šíriť úctu k životu. Vďaka Vám za Vaše veľké srdcia.

MIMORIADNY OZNAM

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb:

Predseda vlády SR, Peter Pellegrini, dnes (10.3.2020), Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

Prosme Pána, aby tento, pre nás veľmi bolestný zákaz, mohol byť včasne odvolaný.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

V našej farnosti sa rušia verejné akcie do odvolania, resp. do 23.marca.