Piata nedeľa v Cezročnom období

  • V piatok je 30. svetový deň chorých, Pomazanie chorých v piatok pri sv. omši v Nižnej Kamenici a vo Svinici, v stredu v Bidovciach.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.