Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 24.10., je zbierka na MISIE, darcom Pán Boh zaplať!
  • Zmena času – v noci zo soboty na nedeľu (30.10.-31.10.) sa mení čas z letného na zimný (stredoeurópsky)
  • Spoveď pred dušičkami….
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame všetkých ľudí, aby si v čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202, účet farnostiIBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.