Desiata nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu, 16.6., bude júnová zbierka na kostol.
  • Počas dovolenky v súrnych prípadoch zastupuje vdp. dekan v Ruskove, t. č.: 055 6941428
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!