Druhá nedeľa po narodení Pána

  • Požehnanie príbytkov 6.1. popoludní.
  • Na slávnosť Zjavenia Pána požehnanie vody.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202,  účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu.