SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA

  • Ďakovná sv. omša a pobožnosť na konci starého roka v piatok 31.12. o 18:30 hod. vo Svinici.
  • Na Nový rok ( 1.1.2022) pri sv. omšiach novoročné požehnanie..
  • Prajem Vám všetkým hojnosť Božích milostí v novom roku 2022.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.