Druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 14.1., je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 21.1., bude januárová zbierka na kostol
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Stretko detí až vo februári…., ale na sv. omše ich pozývame.