Krst Krista Pána

  • Ekumenická bohoslužba  bude v KD vo Svinici  dnes, 7.1.2024, o 14:00 hod.
  • Budúcu nedeľu, 14.1., bude zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Stretko detí až vo februári….