Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

  • Charitatívna zbierka pre Kubu – vyzbieralo sa vo Svinici  190€, v Nižnej Kamenici 95€, v Bidovciach 115€. Darcom Pán Boh zaplať!.
  • Posol Božského Srdca na r. 2022 ….8,50€ v sakristii, prihlásiť sa čo najskôr.
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať čo najskôr v sakristii.
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Katolícke modlitebné Rádio Mária v Košiciach 107,7 MHz a v Prešove 107,5 MHz. Aj na  www.radiomaria.sk
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.