Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes je charitatívna zbierka pre Kubu .
  • Posol Božského Srdca na r.2022 …. 8,50€ v sakristii
  • Pútnik svätovojtešský….
  • Spoveď chorých v piatok dopoludnia
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať do konca septembra v sakristii.
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Katolícke modlitebné Rádio Mária si môžete naladiť vo vašom rádiu v Košiciach na frekvencii 107,7 MHz a v Prešove na frekvencii 107,5 MHz. Zaodejte sa do modlitby, spoznajte vieru Cirkvi prostredníctvom katechéz a odpovede na otázky osobného rozvoja. Bližšie informácie nájdete na  www.radiomaria.sk
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.