Prvá pôstna nedeľa

  • Koncert pre Ukrajinu
  • Dnes (1. pôstna nedeľa) je zbierka na charitu... Darcom Pán Boh zaplať!
  • V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, obsah – príprava na pokánie a činorodá láska.
  • V piatok a v nedeľu pozývame všetkých na krížovú cestu za pokoj a mier vo svete. Modlime sa a prinášajme obety za pokoj a mier!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Od 1.3. je odvolaný dišpenz od sv. omší v nedeľu a prikázaný sviatok.
  • Národné stretnutie mládeže bude v Trenčíne 28. – 31.07.2022 plagát na výveske.
  • Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity do 31.03.2022
  • V sobotu 7. mája 2022 bude v Obišovciach prvá diecézna fatimská sobota o 9.00 hod. Pozývame všetkých…. plagát na výveske.

Milí bratia a sestry,

keďže v úsilí o pomoc utečencom z Ukrajiny je najakútnejšia potreba dôstojného a trvalejšieho ubytovania rodín, prosíme o informácie a koordináciu ponuky a dopytu.
Preposielame vám dva formuláre.

Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z Ukrajiny: ubytovanie pre utečencov, do druhého bude možné zaregistrovať rodiny, ktoré potrebujú dlhodobejšie ubytovanie v Košiciach: registrácia rodiny, ktorá ubytovanie potrebuje.

Mons. Bernard Bober

arcibiskup – metropolita