Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Všetkých Vás srdečne pozývame na ODPUSTovú slávnosť sv. Anny v kaplnke v Nižnej Kamenici budúcu nedeľu 31.7.2022 o 10:30 hod. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Martin Gazdačko, farský vikár v Sečovciach
  • Spoveď pred odpustom v Nižnej Kamenici v utorok pred sv. omšou 17:30 hod.
  • Deti, mládež,  stretnutie v piatok (29.7.)   po sv. omši na fare….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.