Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu – 12.11. bude novembrová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.
  • Odpustky pre duše v očistci môžeme získať: 1. – 8.11., podmienky: návšteva cintorína s modlitbou za duše v očistci, vyznanie viery, sv. spoveď, sv. prijímanie. modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčiť pripútanosť k hriechu.
  • Úplné odpustky za obvyklých podmienok môže získať veriaci, ktorý vo štvrtok, 9.11., na sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky nábožne navštívi katedrálu a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha…
  • Stretko detí v piatok – o 17:30 hod. sv. omša, potom stretnutie na fare….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!