Trinásta nedeľa v Cezročnom období

  • Ohlášky…
  • Budúcu nedeľu, 3.7.2022, sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • V utorok, 28.6.2022, bude v našej farnosti denná diecézna poklona, adorácia začne ráno po sv. omši a bude trvať do 17:00 hod. Nájdime si všetci aspoň trocha času a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Deti, mládež,   stretnutie (1.7.) v piatok po sv. omši na fare….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.