Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

  • Ohlášky…
  • Dnes, 19.6., je júnová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Spoveď pred odpustom bude v stredu a v piatok pred sv. omšou vo Svinici.
  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu, 26.6. o 10:30 hod. vo farskom kostole vo Svinici.
  • Deti, mládež,   stretnutie (1.7.) v piatok o dva týždne po sv. omši na fare….
  • Projekt Godzone srdečne pozýva všetkých mladých i starších na večer chvál s názvom „Worship nights“. Uskutoční sa 24.júna 2022 o 19:30 v amfiteátri v Prešove. Počas programu bude k dispozícii spovedná služba. Vstup je zdarma.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.