SVÄTEJ RODINY –  JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA

Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána popoludní, prosím, nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
Na slávnosť Zjavenia Pána požehnanie vody.
Ekumenická bohoslužba  bude v KD vo Svinici  7.1.2024 o 14:00 hod.
Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
Tel. č.: 055 6965 202
Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!