Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Na kostol vo Svinici darovala bohuznáma 50€ Pán Boh zaplať!
  • Dnes, 16.8.2020, sa koná zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 23.8.2020, augustová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky …
  • Brigáda vo štvrtok…