Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Ďakujem chlapom za brigádu vo farskom kostole…
  • Zbierka na kostol bude budúcu nedeľu … darcom Pán Boh zaplať!
  • Dovolenka…. počas dovolenky zastupuje v súrnych prípadoch dp. farár z Keceroviec
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.