Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Ďakujem chlapom za brigádu vo farskom kostole…
  • Dnes je zbierka na kostol… darcom Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Záujem o stretnutie so Sv. Otcom, prosím, nahlásiť v sakristii. Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNE: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/
  • Došlo k zmene účtu filiálky Bidovce, nové číslo účtu je: SK76 0900 0000 0051 8250 2898