Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes je zbierka na rádio Lumen, darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu bude charitatívna zbierka pre Kubu.
  • Posol Božského Srdca na rok 2022 …. 8,50€ v sakristii.
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať do konca septembra v sakristii. Prihlášku nájdete na našej stránke v záložke SVIATOSTI.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Naším cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.  Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.