Najsvätejšej Trojice

  • Ohlášky …
  • Budúcu nedeľu bude júnová zbierka na kostol Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Vo štvrtok vo Svinici po sv. omši bude Eucharistická procesia a požehnanie – „OLTÁRIKY“
  • Deti, mládež, stretnutie bude v piatok  (17.6.2022) po sv. omši na fare
  • Projekt Godzone srdečne pozýva všetkých mladých i starších na večer chvál s názvom „Worship nights“. uskutoční sa 24. júna 2022o 19:30 hod. v amfiteátri v Prešove. Počas programu bude k dispozícii spovedná služba . Vstup je zdarma.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom