Kvetná nedeľa

 • Skúšame priame prenosy YouTube, kanál farnost svinica (štvrtok, piatok, sobota a nedeľa)
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní noriem ochrany pred nákazou – v utorok, dohodnúť na tel č. 055 6965 202
 • Na Veľký piatok pripomínam posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do obradu vzkriesenia
 • Požehnanie jedál na Bielu sobotu po vzkriesení bude on-line, takisto na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši tiež on-line, doma nech potom otec alebo mama pokropí jedlá svätenou vodou…
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č.: 055 6965 202
 • Nedeľné zbierky, ktoré tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti, sa momentálne nevyberajú. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Vysielanie naživo z katedrály na www.telke.sk:  Zelený štvrtok 10.00 hod. a 18.00 hod.; Veľký piatok 15.00 hod., Biela sobota 19.00 hod. a Veľkonočná nedeľa 10.30 hod.
 • Na Zelený štvrtok – 1. 4. 2021 budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 10:00 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých
 • Slávenia Veľkého týždňa s o. arcibiskupom z katedrály môžeme sledovať cez internet, a takto si lepšie uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojim biskupom.
 • Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony, a za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac osôb a zaručí sa splnenie požiadavky na fyzickú vzdialenosť medzi osobami. Ÿ Hoci sú veriaci dišpenzovaní od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši, povzbudzujem vás, aby ste sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.
 • Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi. Je možnosť prispieť do zbierky cez farnosť alebo priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02.
 • Dokonalá ľútosť „pochádza z lásky k Bohu milovaného nadovšetko. Takáto ľútosť odpúšťa nielen všedné hriechy, ale dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (porov. Katechizmus, 1452).
 • Nezabudnime, že z rozhodnutia Svätého Otca Františka, sa do Loretánskych litánií pridávajú tri nové invokácie k Panne Márii.

I. po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva (Mater misericordiae),

II. po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje (Mater spei)

III. po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov (Solacium migrantium).