Zoslanie Ducha Svätého

  • Ohlášky …
  • Deti, mládež, stretnutie až o dva týždne v piatok  (17.6.2022) po sv. omši na fare
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom