Panny Márie Bohorodičky

  • Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána popoludní, prosím, nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
  • Na slávnosť Zjavenia Pána požehnanie vody.
  • Ekumenická bohoslužba bude v Kultúrnom dome vo Svinici 8.1.2023 o 14:00 hod.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk,  tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!