Krst Pána

  • Ekumenická bohoslužba bude v Kultúrnom dome vo Svinici dnes – 8.1.2023 o 14:00 hod.
  • Budúcu nedeľu – 15.1. bude zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!