Šiesta nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu, 19.2.2023, bude februárová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!