Šiesta Veľkonočná nedeľa

  • Ohlášky…
  • Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni (za úrodu)
  • Dnes, 22.5., je májová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • májová pobožnosť...modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
  • Deti, mládež,   stretnutie až o dva týždne (3.6.) v piatok po sv. omši na fare
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.