Siedma Veľkonočná nedeľa

  • Ohlášky …
  • Dnes, 29.5.2022, je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni, obsahom sú prosby za duchovné povolania.
  • Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.
  • Gréckokatolíci: spoveď vo Svinici vo štvrtok o 18:00 hod., 19:00 hod. liturgia; v Nižnej Kamenici spoveď v utorok o 18:30 hod. a liturgia o 19:00 hod.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.