Piata Veľkonočná nedeľa

  • Budúcu nedeľu, 22.5., bude májová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
  • Deti, mládež, pozývame na stretnutie (zbor, farský klub) v piatok po sv. omši na fare
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.