Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Dňa  27.6. sa konala zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – Svinica 156€, Nižná Kamenica 156€, Bidovce 60€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

DÁVID BRESTOVIČ, syn rodičov Jaroslava a Daniely, rod. Štovčíková,

nar. v Košiciach, bývajúci v Bidovciach

a ERIKA ŠMELKOVÁ, dcéra rodičov Dušana a Tatiany, rod. Filická

nar. v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Hnilci

Ohlášky vyhlásiť: 4.7., 11.7.,18.7.2021