Trinásta nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 27.6., sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Zajtra, 28.6., bude v našej farnosti denná diecézna poklona, adorácia začne na poludnie a bude do sv. omše. Nájdime si všetci aspoň trocha času a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č.: 055 6965 202
  • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • V piatok detská sv. omša, po sv. omši nácvik v kostole.
  • V sobotu o 9:00 prvá sv. spoveď detí (s pobožnosťou), potom spoveď pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov
  • V nedeľu prvé sväté prijímanie….