Štvrtá adventná nedeľa „C“

  • Prajem Vám všetkým požehnané a milostiplné prežitie sviatkov Božieho narodenia.
  • Dnes, 19.12.2021, o 14:00 hod. vo Svinici predvianočná spoveď….
  • V utorok a vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť so sebou sviecu)
  • Dnes – na 4. adventnú nedeľu je decembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.