Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu, 10.11., bude novembrová zbierka na kostol. Vopred Pán Boh zaplať!
  • Odpustky pre duše v očistci môžeme získať 1. – 8.11., podmienky: návšteva cintorína s modlitbou za duše v očistci, vyznanie viery, sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčiť pripútanosť k hriechu.