Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Spovedanie chorých vo štvrtok o 10:00 hod.
  • Na kostol darovala bohuznáma 50€, Pán Boh zaplať!
  • Gr.kat:  Nižná Kamenica – v  utorok o 18.00 hod. spoveď a o 18:30 hod.  liturgia;  Svinica – vo štvrtok o 17:30 hod.spoveď a o 18:30 hod. liturgia
  • Dušičková pobožnosť bude 1.11. (piatok): Bidovce 13:30 hod., Nižná Kamenica 14:00 hod., Svinica 15:00 hod. – (polhodiny pred pobožnosťou ruženec za duše v očistci – ruženčiari, treba nachystať fialový pluviál, superku, kadidlo a svätenú vodu)
  • Odpustky pre duše v očistci môžeme získať 1. – 8.11., podmienky: návšteva cintorína s modlitbou za duše v očistci, vyznanie viery, sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčiť pripútanosť k hriechu, 2.11. úplné odpustky: návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána a vyznanie viery (+ ostatné podmienky).