Druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 16.1.2022,  je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 23.1.2022, bude januárová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.