Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Od 30. októbra až do 18. decembra 2020 v piatky prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  • Birmovka 21.11.2020 (v sobotu) o 9:00 vo Svinici
  • Farský Kostol (vestibul – babinec ) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Od 16.11.2020   Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia: a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 , e) dodržiavať respiračnú etiketu, f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky, i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky, j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou, k) zakazuje sa podávanie rúk, l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou, m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že: 1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo 2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.