Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes – 14.11. je novembrová zbierka na kostol, darcom Pán Boh Zaplať
  • Odpustky pre duše v očistci môžeme získať do konca novembra…
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Bohoslužby s obmedzením podľa platného Covid automatu v čiernej fáze:

Interiér:

OTP:  maximálne 1 osoba na 15 m2, ak je plocha menšia ako 90 m2, tak maximálne 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:         maximálne 100 osôb

  • s povinným zoznamom účastníkov
  • za prísnych protipandemických opatrení

Exteriér – základ