Druhá adventná nedeľa „C“

  • Zimné kántrové dni – v stredu, piatok a v sobotu, obsah – Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Sväté omše od 10.12.2021 pokračujú na dohodnuté úmysly, v režime OP (max. 30 osôb)