Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Ďakujem chlapom za brigádu v kostole …
  • Ďakujem pútnikom z Medžugoria za celú púť, za obety, modlitby …
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!.