Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Na kostol vo Svinici darovali bohuznáma 50€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať!
  • Dnes  – 18.8. sa koná augustová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky …