Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 15.10.2023, je októbrová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 22.10.2023, bude misijná nedeľa, zbierka na MISIE….
  • Stretko detí v piatok o 17:00 hod. na fare….
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!