Najsvätejšej Trojice

  • Z technických dôvodov priame prenosy na YouTube pozastavené…. (- zlyhala technika)
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) bude denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • V piatok vo Svinici sv. omša za účasti detí, po nej stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Prvé sv. prijímanie plánujeme na 4. júla.
  • Ohlášky…
  • „Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!“