Siedma nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 20.2., februárová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.