Šiesta Veľkonočná nedeľa

  • Ohlášky…
  • Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni (za úrodu)
  • Budúcu nedeľu, 21.5., bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
  • V sobotu o 9:00 prvá sv. spoveď detí, budúcu nedeľu prvé sv. prijímanie.
  • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!