Tretia Veľkonočná nedeľa

  • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
  • V piatok pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. omšu a po nej stretnutie a nácvik.
  • V sobotu o 09:00 hod. kajúca pobožnosť a prvá sv. spoveď detí s obnovou krstných sľubov, potom spoveď rodičov, súrodencov atď…
  • V nedeľu vo farskom kostole vo Svinici o 10:30 hod. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.; 19:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia
  • Budúcu nedeľu, 8.5., bude zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.