Trinásta nedeľa v Cezročnom období

  • Na kostol darovala rod. Anny Kolinovskej rod. Dzvončkovej 50€, Pán Boh zaplať!
  • Výmena tajomstiev sv. ruženca: Nižná Kamenica – na prvý piatok 6.7., Svinica budúcu nedeľu po sv. omši.