28. nedeľa v Cezročnom období

12.10. (nedeľa): o 13. 30 hod.  spoločná modlitba sv. ruženca vo farskom kostole

12.10. (nedeľa): Pozývame všetkých na ekumenické bohoslužby o 14.00 hod. do bývalého katolíckeho kostola, terajšieho reformovaného,  – Vďakyvzdanie za úrodu

14.10. (utorok): výročie posviacky farského kostola

15.10. (streda): o 16.00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca v Nižnej Kamenici, ostatné dni je v Nižnej Kamenici modlitba sv. ruženca o 16.30 hod.

Nasledujúcu nedeľu bude zbierka na misie. Je to zbierka vo všetkých chrámoch Katolíckej cirkvi.

Prichádzajme na spoločnú modlitbu sv. ruženca radi a uvažujme nad jednotlivými tajomstvami, ktoré určitým spôsobom môžeme odtajniť pre svoj život, obohatiť sa a tým duchovne napredovať. V opačnom prípade sme vystavení duchovnej ťarbavosti (nechápavosti alebo duchovnej slepote).