5. veľkonočná nedeľa

Dnes vo farskom kostole o 14.00 hod. Loretánske litánie s požehnaním so Sviatosťou oltárnou na prvú nedeľu.

V mesiaci máj budú každý deň Loretánske litánie vo farskom kostole. V dňoch, keď nebude sv. omša, o 17.3O hod. modlitba sv. ruženca a po nej litánie . V sobotu pred rannou sv. omšou.

Loretánske litánie v Nižnej Kamenici pondelok – sobota o 18.00 hod.